|
|
 
» KÖZÉRDEKŰ ADATOK   |   GALÉRIA   |   KAPCSOLAT   |   HÍREK   |   HÍRLEVÉL
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  FMK - Pályázati felhívás
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 
A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei
nyilvános pályázatot hirdet


a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező, a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei által üzemeltetett Haller utcai kemping határozott idejű hasznosítására.

A hasznosítás időtartama: 2015. május 10. - 2015. szeptember 30.

I. A hasznosításra meghirdetett ingatlan adatai


1.) Elhelyezkedés: Budapest, IX. kerület, Haller utca 27.
2.) Helyrajzi száma: Budapest IX kerület 38266/4 hrsz.
3.) Összterülete: 18380m2
4.) Bérelt terület: 11952m2
5.) Felépítmények:
- Recepció
- Kerékpártároló
- Mosókonyha
- Férfi vizesblokk
- Női szaniterkonténer
6.) Egyéb:
- Áramszolgáltatáshoz csatlakozókapacitás (36 db)
- Vízvételi lehetőség (kerti csap 4 db, kerti kút 1 db
- Szennyvízleeresztő

II. A pályázati kiírás adatai

A pályázat kiírója:
Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei
1096 Budapest, Haller utca 27.

A pályázat lebonyolítója:
Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei
1096 Budapest, Haller utca 27.

A pályázat jellege: Nyilvános pályázat (egyfordulós)

A pályázat célja: Haller utcai kemping hasznosítása A pályázati dokumentáció a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei honlapjáról (www. fmkportal.hu) valamint a Bp. Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának honlapjáról (www.ferencvaros.hu) tölthető le 2015. február 11 -től.

A pályázatok leadásának helye:
Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei
1096 Budapest, Haller utca 27.

A pályázatok leadásának határideje: 2015. március 11. napja 15 óra


A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei
1096 Budapest, Haller utca 27.
Tel.: 06-1-476-3410 A pályázattal érintett ingatlan megtekinthető:
előzetes egyeztetés alapján bármikor
Tel.: 06-1-476-3416

A pályázatok bontásának időpontja 2015. március 12. napja 10 óra

A pályázatok bontásának helye:
Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei
1096 Budapest, Haller utca 27.

Az ajánlattevők a pályázat bontásán jelen lehetnek.

A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtásától számított 30 nap, amely egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható.

Eredményhirdetés: Az elbírálást követő 15 napon belül írásban.

A pályázat nyelve: magyar

A pályázó ajánlati kötöttsége 60 nap.

III. A pályázati felhívás közzététele

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalának honlapján (www.ferencvaros.hu), valamint hirdető tábláin (Bp. Főv. IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Közszolgáltatási Iroda 1094 Budapest, Bakáts tér 14.; Toronyház utca 3.; Ecseri út 19.), a Ferencvárosi Művelődési Központ hirdetőtábláján és honlapján (www.fmkportal.hu) valamint a Metropol országos napilapban.

A Kiíró jogosult a pályázati felhívását az ajánlattételi határidő lejárta előtt visszavonni, de erről a pályázati felhívás közlésével megegyező módon az ajánlattételi határidő lejárta előtt köteles hirdetményt megjelentetni.

IV. Pályázati feltételek

1.) Pályázatot nyújthat be:

• egyéni vállalkozó,
• vagy a a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1) pontja szerint átláthatónak minősülő szervezet, (Pl.: jogi személy, jogi személyiséggel nem ren-delkező gazdasági társaság, alapítvány) aki az ingatlan hasznosítására vonatkozó szerző-désben vállalja, hogy a szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti, a hasznosítás tárgyát képező ingatlant a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfele-lően használja, illetve a hasznosításban – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként – kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek közreműködnek.

A pályázónak rendelkeznie kell a tevékenység végzéséhez szükséges, jogszabályban előírt enge-déllyel.

2.) A pályázaton történő részvétel feltételei

- pályázati csomag beszerzése

a) a pontosan és hiánytalanul kitöltött ajánlat és mellékleteinek - 1-9 - határidőben történő beadása.

TÁJÉKOZTATJUK A TISZTELT JELENTKEZŐKET, HOGY A MELLÉKLETEKET KIZÁRÓLAG A PÁLYÁZATI CSOMAGBAN TALÁLHATÓ, EREDETI FORMÁTUMBAN LEHET A PÁLYÁZATI AJÁNLATHOZ CSATOLNI!

Mellékletek:

• jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozó) részére (1. számú melléklet)
• jelentkezési lap társaságok, társadalmi szervezetek részére (2. számú melléklet)
• nyilatkozatot a fizetendő havi bérleti díj nettó összegéről és a bérleti díjat terhelő ÁFA-ról (3. számú melléklet)
• pályázó nyilatkozata arról, hogy nem indult ellene felszámolási-, illetve csődeljárás, va-lamint nem áll végelszámolás alatt; (4. számú melléklet)
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket és a mellékelt bérleti szerződésbe foglalt feltételeket elfogadja valamint arról, hogy a szerződésben előírt beszámolási, nyilvántar-tási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti, a bérleményt a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek megfelelően használja, illetve a bérleti jogviszonyban – a bérlővel közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként – kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt; (5. számú melléklet)
• pályázó nyilatkozata arról, hogy a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormány-zatával, valamint a pályázat kiírójával szemben nincs semmilyen lejárt tartozása; (6. számú melléklet)
• összeférhetetlenségi nyilatkozat (7. számú melléklet)
• nyilatkozatot a pályázó képviselőjének alábbi elérhetőségeiről: név, levelezési cím, telefon, fax, e-mail, valamint a bankszámla számáról (8. számú melléklet)
• egyéni vállalkozót kivéve nyilatkozatot arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átláthatónak minősülő szervezetnek te-kintendő; (9. számú melléklet)
• bérleti szerződés tervezet (10. számú melléklet)

b) az ajánlatához csatolni kell:

egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező természetes személynél:
• a 2008. év előtt létesített egyéni vállalkozás esetén az Okmányiroda által kiállított igazolást, vagy
• a 2008. év után létesített egyéni vállalkozás esetén a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH, Bp. IX. ker., Vaskapu u. 30/b.) által kiállított hatósági bizonyítványt;
• egyéni vállalkozói igazolvány 30 napnál nem régebbi, vagy közjegyző által hitele-sített másolatát;

• cégbíróságnál bejegyzett gazdasági társaságnál 30 napnál nem régebbi, eredeti, vagy közjegyző által hitelesített cégkivonatot, és aláírási címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintát;
• társadalmi szervezet esetében hitelesített alapító okiratot, eredeti vagy közjegyző által hitelesített igazolást a bírósági nyilvántartásba vételről, valamint aláírási cím-példányt;
• a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kibocsátott eredeti, vagy közjegyző által hite-lesített igazolás arról, hogy a pályázó nem rendelkezik az adóhatóságnál nyilván-tartott adótartozással.

A kiíró ajánlott, tértivevényes levélben, vagy személyes átvétellel határidő tűzésével a hiány pót-lására hívja fel az ajánlattevőt az ajánlattal kapcsolatos formai hiányosságok pótlására.
A hiány pótlása nem eredményezheti az ajánlat módosítását.
Nincs helye hiánypótlási felhívás kibocsátásának és az ajánlattevő ajánlata érvénytelennek minősül, amennyiben nem jelöl meg bérleti díjat.

3.)Az ajánlat formai, tartalmi követelményei

Az iratokat lezárt, sértetlen borítékban, magyar nyelven 1 példányban kell személyesen (nem postai úton) benyújtani.

A borítékra kizárólag a pályázat tárgyát kell ráírni, az alábbiak szerint:
„Haller utcai kemping bérbevétele”

A Lebonyolító lezáratlan vagy sérült borítékot nem vesz át. Kiíró minden, az ajánlattételi határidőn túl benyújtott ajánlatot érvénytelennek nyilvánít.

Ajánlattevő a jelentkezési lapot, az összesítőt, valamint a mellékleteket, olvashatóan, pontosan kitöltve és aláírva köteles benyújtani.

Az ajánlat és az összes melléklet minden oldalát folyamatos számozással kell ellátni.

V. A pályázatok bontása


A pályázati ajánlatokat tartalmazó zárt borítékok felbontását a lebonyolító végzi a pályázati felhívásban megjelölt időpontban. Az ajánlatok felbontásán, a lebonyolító képviselőjén kívül az ajánlattevők, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság elnöke, a Humánszolgáltatási Iroda képviselője illetve meghatalmazottjaik lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot megfelelően (személyi igazolvány, meghatalmazás) igazolni kell!
Az ajánlattevők a bontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak. Az ajánlatok felbontásán jelen lévők jelenlétük igazolására jelenléti ívet írnak alá.
Az ajánlatok felbontásakor a lebonyolító ismerteti az ajánlattevők nevét, lakóhelyét (székhelyét).
Az ajánlattevő a fenti adatok ismertetését nem tilthatja meg.
A lebonyolító az ajánlatok felbontásáról jegyzőkönyvet készít, amelyet az ajánlattevőknek erre vonatkozó igény esetén átad, illetve megküld.

VI. A pályázat érvénytelenségeinek esetei

A Kiíró az ajánlatok bírálatakor megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénytelenek.

A Kiíró érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, ha
a) azt a kiírásban meghatározott, illetve szabályszerűen meghosszabbított ajánlattételi határidő után nyújtották be.
b) azt olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki az Önkormányzattal, illetve a kiíróval szembeni, korábbi fizetési kötelezettségét /helyi adó, bérleti díj, stb./ nem teljesítette.
c) a kiírásban szereplő adatokat, igazolásokat nem, vagy nem az előírásnak megfelelően csatolta, ideértve, ha az ajánlattevő nem a pályázati dokumentációhoz csatolt mellékleteket töltötte ki és írta alá,
d) az ajánlat nem felel meg a kiírásban meghatározott feltételeknek vagy az ajánlattevő nem tett a kiírásban foglaltaknak megfelelő ajánlatot,
e) az ajánlattevő valótlan adatot közölt.
f) az ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem, vagy nem teljes körűen tett eleget.

Az eljárás további szakaszában nem vehet részt az, aki érvénytelen pályázati ajánlatot tett.

VII. A pályázati ajánlatok elbírálása, az elbírálás szempontjai


A Bíráló Bizottság a pályázati felhívásban meghatározott értékelési szempontok alapján bírálja el és rangsorolja az érvényes pályázati ajánlatokat, szükség szerint szakértők bevonásával. A Bíráló Bizottság a bírálatra rendelkezésre álló határidőt egy alkalommal 15 nappal meghosszabbíthatja.

Az elbírálás fő szempontja:

A pályázat nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett (bérleti díj, szakmai szempontok, referenciák) összességében a legjobb ajánlatot tette.

Pályázati felhívás elbírásánál szereplő fő szempontok:

• a tevékenység létjogosultságának indoklása maximum 5 pont
• a bérleti díj maximum 25 pont. (A legmagasabb bérleti díjat ajánló 25 pont, a többi arányosan)
• szakmai alkalmasság, üzemeltetés biztonsági szempontok maximum 10 pont
• önként vállalt feladatok, karbantartás a bérlet tárgyát nem képező „B” jelű területet Bérbeadó helyett saját költségén gondozza, karbantartja 10 pont

A pályázati ajánlatok elbírálása során a Bíráló Bizottság jogosult megvizsgálni a pályázók alkalmasságát a szerződés teljesítésére, és ennek során a csatolt dokumentumok eredetiségét is ellenőrizheti.

A Bíráló Bizottság szükség esetén az ajánlattevőtől az ajánlat lényegét nem érintő technikai-formai kérdésekben, írásban felvilágosítást kérhet annak előrebocsátásával, hogy az ajánlattevő pályázó ezzel kapcsolatos írásbeli válasza semmilyen formában nem eredményezheti az ajánlatában megfogalmazott feltételek olyan megváltozását, amely a pályázat során a beérkezett ajánlatok sorrendjét módosítaná. A Bíráló Bizottság a felvilágosítás kéréséről és annak tartalmáról haladéktalanul írásban értesíti a többi ajánlattevőt.

A Bíráló Bizottság az ajánlatok értékeléséről jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza:
• a beérkezett ajánlatok rövid értékelését,
• az ajánlat megfelel-e az ajánlati dokumentációban szereplő feltételeknek,
• érvénytelen pályázat esetén az érvénytelenség indokát,
• a pályázati eljárás rövid ismertetését, a beérkezett ajánlatok számát,
• eredménytelen pályázati eljárás esetén ennek indokát,
• a legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó javaslatát,
• a pályázati eljárás eredményének összefoglaló értékelését, az első két helyre javasolt ajánlattevő megjelölését,
• egyéb, a bírálat szempontjából fontosnak tartott körülményeket, tényeket.

Az értékelési jegyzőkönyvet a kiíró aláírásával hitelesíti.

Az értékelési jegyzőkönyvhöz csatolni kell a pályázati felhívást, a részletes dokumentációt, a részletes dokumentációt igénylő személyekről, szervezetekről készített listát, valamint a pályázatok bontásáról készült jegyzőkönyv és a benyújtott ajánlatok 1-1 eredeti példányát.

A kiíró a pályázati eljárás eredményéről a pályázókat az elbírálási határidő lejártát követő 15 napon belül írásban egyidejűleg értesíti.

A nyertes ajánlattevővel az adásvételi szerződést a kiíró a döntés meghozatalához szóló értesítés kézhez vételétől számított 30 napon belül köti meg.

VIII. Összeférhetetlenség

A pályázati eljárás során összeférhetetlenséget kell megállapítani, ha a pályázatok elbírálásában olyan természetes személy, szervezet, illetőleg képviselőjük vesz részt, aki maga is ajánlattevő, vagy
- annak közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pont),
- annak munkaviszony alapján felettese vagy alkalmazottja,
- annak más szerződéses jogviszony keretében foglalkoztatója vagy foglalkoztatottja,
- ha bármely oknál fogva nem várható el tőle az ügy elfogulatlan megítélése.

IX. A pályázati eljárás érvénytelenségének és eredménytelenségének esetei


Érvénytelen a pályázati eljárás, ha a pályázat elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, vagy akkor is, ha valamelyik ajánlattevő az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekményt követ el.

A kiíró eredménytelennek nyilváníthatja az eljárást, ha
a./ nem érkezett ajánlat,
b./ kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek
c./ az egyik ajánlattevő sem tett a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelő ajánlatot.

A Kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül visszavonja, illetve eredménytelennek nyilvánítsa. Érvénytelen eljárás esetén a kiíró dönt a további vagyonügyleti eljárásról.

X. Eredményhirdetés, szerződéskötés

Bérbeadó a pályázat nyertesével bérleti szerződést köt. A nyertes pályázó visszalépése esetén a bérbeadó jogosult a pályázati eljárás soron következő helyezettjével bérleti szerződést kötni, amennyiben annak ajánlata megfelelő a kiíró számára.

XI. Egyéb rendelkezések


1) A nyertes pályázó a bérleti szerződés megkötését követő 5 napon belül köteles közjegyző előtt végrehajtható okiratban egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot tenni a bérleti díj megfizetésére valamint az ingatlan határozott idő lejáratát követő kiürítésére. A nyilatkozat megtétele a bérleti szerződés érvényességi feltétele.

Budapest,2015. február 11.

………………………………
kiííró


Mellékletek:


1. számú melléklet: Jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára
2. számú melléklet: Jelentkezési lap társaságok számára
3. számú melléklet: Ajánlati összesítő
4. számú melléklet: Nyilatkozat Végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásról
5. számú melléklet: Nyilatkozat a pályázati feltételek elfogadásáról, szerződéskötésről, ingatlanszerzési képességről, ajánlati kötöttségről
6. számú melléklet: Nyilatkozat adó és adók módjára behajtható köztartozásról; Kiíróval szemben fennálló tartozásról
7. számú melléklet: Összeférhetetlenségi nyilatkozat
8. számú melléklet: Nyilatkozat a kézbesítés helyéről és a bankszámlaszámról
9. számú melléklet: Nyilatkozat átlátható szervezetről
10. számú melléklet: Bérleti szerződés tervezet
 
» Vissza
 
 
 
 
 
FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI
 
 
1096 Budapest, Haller utca 27.
Tel.: +36 (1) 216-1300, 476-3410
Fax: +36 (1) 218-7909
E-mail: info@fmkportal.hu
Web: www.fmkportal.hu
   
© FMK - Minden jog fenntartva